En studie om effekten av dynamiskt LED-ljus på sömnkvalitet hos skolungdomar

20 Jun 2016

Sömnproblem bland yngre åldersgrupper år ett vanligt förekommande problem i dagens samhälle till följd av moderna levnadsvanor. Vidare påvisar en genomförd litteraturstudie betydelsen av ljus för kroppens biologiska rytm och i sin tur upplevd vakenhet, prestationsförmåga och sömnkvalitet. Den erhållna insikten har föranlett en två veckors interventionsstudie med huvudsyftet att undersöka relationen mellan en dynamisk LED belysning och sömnkvalitén hos Skolungdomar. (2016-05-26)