Vård & omsorg

BrainLits naturliga ljusmiljöer är välgörande för både patienter, brukare och personal. En bra miljö påskyndar tillfrisknandet och förebygger olyckor för patienter och brukare samt skapar trivsamma arbetsplatser så att personalen kan utföra jobbet på bästa sätt. Belysningslösningen ger en tryggare och säkrare miljö för både patienter, brukare och personal.

En stor utmaning med belysningen inom vården är att det är en arbetsplats med aktiviteter under dygnets alla timmar och med krav på särskilda lösningar för olika aktiviteter i olika rum. Vårt dynamiska ljussystem anpassar enkelt dagsljuset inomhus utifrån vårdens och omsorgens speciella förutsättningar. Ljusmiljön ger patienterna och brukarna dagsljuset de behöver dagligen och som annars är svårt att tillgodose, särskilt under den mörka årstiden.

Personalen inom vård och omsorg jobbar ofta skift och får problem med sömnen, och med vår ljusmiljö kan både sömnen och återhämtningen förbättras. Arbetet under natten blir lättare och säkrare när man känner sig piggare och säkerheten ökar bland annat genom att felbesluten kan minskas.

Dagsljus för bättre äldreomsorg och vård

Inom äldreomsorgen och vården gör BrainLits naturliga ljusmiljöer stor nytta för både brukarna och patienterna. Oftast vistas man inomhus och får inte det dagsljus som dagligen behövs för att kroppens dygnsrytm, det cirkadianska systemet, ska fungera bra. Det biocentriska ljussystemet skapar det naturliga dagsljuset som kan påskynda återhämtningen och öka välmåendet genom att dygnsrytmen förbättras. Inom äldresomsorgen är BrainLits belysningslösning till stor nytta eftersom att när man blir äldre försämras synen och ljusupptagningsförmågan.

Vid stigande ålder behövs ett mer intensivt ljus både för att se bättre och för att få tillräckligt med dagsljus som stimulerar dygnsrytmen.

Dagsljuset som efterliknas med belysningssystemet stimulerar också till ökad vakenhet under dagen vilket i sin tur ökar sömnkvaliteten och minskar användningen av läkemedel i stort, och då framförallt sömnmedelsförbrukningen. När brukare och patienter är mindre påverkade av sömnmedel vid de vanligt förekommande nattliga toalettbesöken kan det höga antalet fallolyckor nattetid minska vilka orsakar både stort lidande, onödiga dödsfall och höga kostnader.

Minnesklinik

Olika ljusmiljöer på minneskliniken ger personal och besökare bättre välmående och ork.

ÄLDREBOENDE

Under sommaren 2017 installerades BrainLits ljusmiljöer på ett äldreboende i patienternas rum, gemensamma lokaler för brukare och personal. Vid installationenens igångsättning hösten 2017 påbörjas en utökad studie av en tidigare förstudie om ljusmiljöernas påverkan på olika effekter hos brukarna.

I studien kommer även personalen att delta och det är ett del av äldreboendets friskvårdssatsning på en bra arbetsmiljö för personalen. Studien leds av professor Thorbjörn Laike och överläkare och forskare Klas Sjöberg.

 

”Det är som att man är utomhus”

-spontan kommentar av sköterska på äldreboendet när ljuset testades

Neonatalavdelning

En säker och naturlig ljusmiljö utformas i samarbetete med bland annat vårt vetenskapliga råd. Installationen sker våren 2018.