Vård & omsorg

BrainLits naturliga ljusmiljöer är välgörande för både patienter, brukare och personal. En bra miljö påskyndar tillfrisknandet och förebygger olyckor för patienter och brukare samt skapar trivsamma arbetsplatser så att personalen kan utföra jobbet på bästa sätt. Belysningslösningen ger en tryggare och säkrare miljö för både patienter, brukare och personal.

En stor utmaning med belysningen inom vården är att det är en arbetsplats med aktiviteter under dygnets alla timmar och med krav på särskilda lösningar för olika aktiviteter i olika rum. Vårt dynamiska ljussystem med BioCentric Lighting™ anpassar enkelt ljuset inomhus utifrån vårdens och omsorgens speciella förutsättningar. Ljusmiljön ger patienterna och brukarna det efterliknade dagsljuset dagligen och stimulerar till att förbättra den cirkadiska rytmen för en bättre sömn. Ljuset ökar aktivitetsnivån, särskilt under den mörka årstiden.

Personalen inom vård och omsorg jobbar ofta skift och får problem med sömnen, och med vår ljusmiljö kan både sömnen och återhämtningen förbättras. Arbetet under natten blir lättare och säkrare när man känner sig piggare och säkerheten ökar bland annat genom att felbesluten kan minskas.

Efterliknat dagsljus för bättre åldreomsorg och vård

Inom äldreomsorgen och vården gör BrainLits naturliga ljusmiljöer stor nytta för både brukarna och patienterna. Oftast vistas man inomhus och får inte det dagsljus som dagligen behövs för att kroppens dygnsrytm, det cirkadianska systemet, ska fungera bra. Det biocentriska ljussystemet efterliknar det naturliga dagsljuset som kan påskynda återhämtningen och öka välmåendet genom att dygnsrytmen förbättras. Inom äldresomsorgen är BrainLits belysningslösning till stor nytta eftersom att när man blir äldre försämras synen och ljusupptagningsförmågan.

Vid stigande ålder behövs ett mer intensivt ljus både för att se bättre och för att få tillräckligt med dagsljus som stimulerar dygnsrytmen.

Dagsljuset som efterliknas med belysningssystemet stimulerar också till ökad vakenhet under dagen vilket i sin tur ökar sömnkvaliteten och minskar användningen av läkemedel i stort, och då framförallt sömnmedelsförbrukningen. När brukare och patienter är mindre påverkade av sömnmedel vid de vanligt förekommande nattliga toalettbesöken kan det höga antalet fallolyckor nattetid minska vilka orsakar både stort lidande, onödiga dödsfall och höga kostnader.

Minneskliniken Malmö

Olika ljusmiljöer på minneskliniken ger personal och besökare bättre välmående och ork.

Neonatalavdelning, Helsingborgs Lasarett

En säker och naturlig ljusmiljö utformades i samarbetete med bland annat vårt vetenskapliga råd.

MÅRTENSLUNDS ÄLDREBOENDE

Under sommaren 2017 installerades BrainLits ljusmiljöer på ett äldreboende i patienternas rum, gemensamma lokaler för brukare och personal. Vid installationenens igångsättning hösten 2017 påbörjas en utökad studie av en tidigare förstudie om ljusmiljöernas påverkan på olika effekter hos brukarna.

I studien kommer även personalen att delta och det är ett del av äldreboendets friskvårdssatsning på en bra arbetsmiljö för personalen. Studien leds av professor Thorbjörn Laike och överläkare och forskare Klas Sjöberg.

 

”Det är som att man är utomhus”

-spontan kommentar av sköterska på äldreboendet när ljuset testades